Locatie

Achterste Schaapsdijk 1a
4882 NC Klein Zundert

Contact

+31 (0)76 597 2996

ALGEMENE

VERKOOPVOORWAARDEN VAN HANDELSKWEKERIJ NOUWS VOF

Algemene Bepalingen

Art. 1. Begripsbepaling

Verkoper: Handelskwekerij Nouws VOF.

Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die van verkoper zaken afneemt.

Art. 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop, door verkoper gedaan of aangegaan met derden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover de overeenkomsten zijn gesloten met onderdanen van de EG-lidstaten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.

2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper binden de verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

DSC_0279
Plant greenhouse flowers nursery
DSC_0279
Plant greenhouse flowers nursery

Totstandkoming van de overeenkomst

Art. 3. Offerte

De verkoper brengt een schriftelijke offerte uit voorzien van een dagtekening die vrijblijvend is, tenzij uit de offerte anders blijkt. Alle offertes en prijsopgaven worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en groei.

Art. 4. Overeenkomst

De overeenkomst van koop en verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

Art. 5. Prijzen

1. Alle prijzen van verkopen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief b.t.w. en gelden af bedrijf van verkoper.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten voor verpakking en verzending en dergelijke, alsmede alle overige heffingen opgelegd of geheven terzake van producten van verkoper en het transport ten laste van koper.

Art. 6. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient het factuurbedrag, zonder aftrek van korting of andere verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

2. Alle betalingen zullen vrij van kosten geschieden op de door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening.

3. Nieuwe disconteerbare wissels worden door verkoper slechts op grond van uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst geaccepteerd. Kosten en leges in verband met de discontering komen ten laste van koper.

4. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, als verkoper ongehinderd over het bedrag kan beschikken; de acceptatie van wissels c.q. cheques geldt derhalve slechts als betalingsmiddel en niet als betaling.

5. Aan personen in dienst van verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

6. Indien op enig moment bij verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper, heeft verkoper het recht, alvorens (verder) te presteren, van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt, of dat over een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die verkoper nog van koper zal hebben te vorderen.

7. Verkoper heeft het recht, ondanks andere bestemming van de betaling door koper, betalingen eerst met oudere schulden aan koper te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan is verkoper gerechtigd de betaling eerst met de kosten, dan met de rente en pas daarna met de hoofdvordering te verrekenen.

8. Betalingskortingen worden niet geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen door koper en verkoper.

Art. 7. Niet (tijdige) betaling

1. De betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is of wegens enige andere door de koper gepretendeerde vordering. De koper is ook niet gerechtigd tot verrekening of retournering tegen vergoeding van de koopprijs of vermindering van de koopprijs tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn instemming heeft gegeven.

2. Indien koper ingebreke blijft de van hem verlangde vooruitbetaling op grond van het vorige artikel onder lid 5 te voldoen dan wel de daartoe vereiste zekerheid te stellen, dan heeft verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk dan wel geheel te ontbinden.

3. Vanaf het tijdstip dat er sprake is van niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper is de koper over het verschuldigde bedrag inclusief b.t.w. een rente verschuldigd ter hoogte van 3.5% per 6 maanden.

4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke met een minimum van € 250,00 verband houdende met het niet (tijdig) betalen van hetgeen de koper schuldig is, zijn voor rekening van de koper. Onder buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door de verkoper met de invordering wordt belast. Indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is hij buiten de hoofdsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente, eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Art. 8. Levering

1. Franco leveringen geschieden door middel van volle vrachten. Indien de koper zijn orders slechts gedeeltelijk afroept, waardoor er een deelvracht ontstaat, zal de verkoper kosten in rekening brengen voor transport. Vooraf zal dit kenbaar gemaakt worden bij de verkoper.

2. Bij door verkoper verzorgde leveringen draagt de koper zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Bij deze leveringen geldt dat de maximum tijd voor lossing van een volle vracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, een uur bedraagt. De lostijd bij deelleveringen wordt berekend in verhouding tot het aantal laadmeters. Bij overschrijding van deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen is verkoper gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening brengen van de extra losuren/wachturen.

4. Verpakkingsmateriaal wordt aan de koper doorberekend volgens de prijs zoals gepubliceerd door FloraHolland.

5. De zaken worden, ook bij franco levering getransporteerd voor risico van de koper.

6. Indien de leveringstermijn door toedoen van de koper wordt vervroegd of overschreden, is koper verantwoordelijk voor schade aan het gewas die door voortijdig of uitgestelde levering is ontstaan.

Art. 9. Levertijd

1. De door koper opgegeven data voor levering zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Doordat de leveringstijden onderhevig zijn aan diverse omstandigheden buiten de invloed van verkoper, is deze niet aansprakelijk voor enige vorm van vertraging betreffende het aankomen van de vracht.

Art. 10. Annulering van de order

1. Wordt een door de koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient hij de ingevolge hiervan bij verkoper ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 50% van de netto factuurwaarde van geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden.

2. Wanneer afname wordt geweigerd is koper voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk, tenzij de weigeringvan afname het gevolg is van een verkeerde levering of transportschade, waardoor het verdere gebruik van de gehele levering in behoorlijke mate wordt belemmerd dan wel onmogelijk wordt gemaakt. Voor de berekening van de schade geldt hetgeen is gesteld in het eerste lid.

3. Indien afname wordt geweigerd, zonder dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, heeft verkoper het recht de producten ook zonder voorafgaande mededeling vrij tegen een hem acceptabel lijkende prijs op rekening van de in verzuim zijnde koper verder te verhandelen.

Aansprakelijkheden

Art. 11. Overmacht

1. Het overschrijden van de leveringstermijn op grond van overmacht en andere onvoorziene en de verkoper niet toerekenbare gebeurtenissen, waardoor verkoper de levering in behoorlijke mate wordt bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt – hieronder vallen groeischade of bederf van planten door onvoorziene en/of andere weerschade, officiële leveringsverboden en/of andere beschikkingen, bedrijfsstoringen, stakingen etc. Ook indien de omstandigheden zich voordoen bij leveranciers van verkoper – zijn verkoper ook bij bindend overeengekomen termijnen niet toe te rekenen. Zulke gebeurtenissen geven verkoper het recht de leveringen met de duur van de belemmering plus een gepaste aanlooptijd op te schorten of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Voor zover de belemmeringen langer dan vier weken duurt, en deze belemmering niet aan verkoper is toe te rekenen, heeft koper niet dan nadat hij verkoper een redelijke schriftelijke naleveringstermijn heeft gesteld, het recht de overeenkomst, voor zover verkoper nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden.

Art. 12. Schade

1. Iedere aansprakelijkheid van verkoper en van het personeel van verkoper voor alle schade, welke schade ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen en vervolgenschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten behoudens opzet of aan opzet grenzende nalatigheid zijdens verkoper.

2. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten van haar leveranciers, hetzelfde geldt voor het transport. In ieder geval zal echter de aansprakelijkheid van verkoper zijn beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende zending is gemoeid met een maximum van  € 10.000,00.

Art. 13. Informatieplicht koper

1. Koper is verplicht zijn afnemers, indien noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde producten te informeren en hun in voorkomende gevallen in het bijzonder op de hoogte te stellen van de aan de producten verbonden gevaren zoals vergiftigheid van de planten, onverdraagzaamheid bij inname van planten en/of delen van planten.

2. Koper vrijwaart verkoper van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden, indien schade ontstaat als gevolg van het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door koper.

3. De garantie van verkoper is beperkt tot levering van producten conform de omschrijving in de orderbevestiging.

4. Verkoper heeft het recht voor niet leverbare soorten een vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel naar grotere potmaten te leveren en wel tegen de dienovereenkomstig hogere dan wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mag in geval van niet leverbare planten de verkoper overgaan tot het leveren van een B-kwaliteit.

Art. 14. Recht van reclame

1. Geleverde producten dienen direct na ontvangst op transportschade, verkeerde levering en/of verkeerde hoeveelheden te worden gecontroleerd. Desbetreffende reclames moeten op het vervoersbewijs worden vermeld; latere reclames voor dergelijke schade worden niet geaccepteerd.

2. Voor het overige moeten reclames zonder verzuim en onder nauwkeurige vermelding van redenen schriftelijk worden gemeld aan verkoper en wel bij zichtbare gebreken binnen uiterlijk acht dagen na ontvangst dan wel afname van de producten.

3. Te late en/of niet behoorlijke ingediende reclames worden niet in behandeling genomen. De datum van de poststempel of fax/mail is hierbij bepalend.

4. Indien het recht van reclame tijdig is ingeroepen en de reclame gerechtvaardigd is, zal verkoper naar eigen keuze kosteloos vervangende producten leveren of ter hoogte van de factuurwaarde een creditnota sturen. Heeft de reclame betrekking op de echtheid van de soort van de geleverde planten, dan is de garantie van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde.

5. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet succesvol aanslaan of aangroeien van de door hem geleverde planten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dan onder de door verkoper verstrekte voorwaarden van hergroeigarantie. Voor vervangende leveringen moet verkoper een gepaste termijn worden gegund.

6. Het recht van reclame vervalt uiterlijk 14 dagen na schriftelijke niet-ontvankelijk verklaring van de reclame door verkoper, tenzij koper tegen deze afwijzing schriftelijk bezwaar heeft ingediend. Verkoper is verplicht koper in een dergelijk geval uitdrukkelijk op de gevolgen van zijn zwijgen te wijzen.

7. Een eventuele reclame bevrijdt koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Slechts indien de verkoper hierin schriftelijk toestemt, is koper gerechtigd het factuurbedrag met het bedrag van de gereclameerde producten te verminderen.

8. Het recht van reclame kan slechts worden uitgeoefend door de directe contractspartij van verkoper. Het recht van reclame is niet overdraagbaar.

9. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.

Art. 15. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de zaken van verkoper gaat eerst op koper over als de betreffende zaken volledig zijn betaald. De geleverde zaken kunnen zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door verkoper worden teruggenomen, terwijl koper alsdan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning aan verkoper te retourneren.

2. De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van verkoper ook zolang koper vorderingen heeft uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

3. Het is koper niet toegestaan het geleverde rechtens of feitelijk aan derden over te dragen in eigendom dan wel te bezwaren met beperkte rechten zonder toestemming van verkoper.

Art. 16. Toepasselijk recht

1. Op alle (rechts-)verhoudingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van het VN-koopverdrag is uitgesloten.